Welcome Hub Agder har i samarbeid med Frameworks AS lansert en digital talentdatabase for internasjonale tilflyttere i Agder. 

Talent Hub Database er en innovativ plattform som forenkler rekrutteringsprosessen for bedrifter og organisasjoner i Agder, og den er spesielt rettet mot både lokale talenter og tilflyttere med verdifull kompetanse som søker muligheter i regionen vår. 

I talentdatabasen kan enkeltpersoner registrere seg og fremheve sine ferdigheter, erfaringer, kompetanseområder og utdannelsesbakgrunn, og dermed bidra til å skape et dynamisk og mangfoldig arbeidsmiljø som er i stand til å møte regionens voksende behov.

Databasen tar sikte på å løse Agders økende behov for kompetanse, arbeidskraft og integrering. Den økte tilstrømningen av internasjonale talenter til Agder skyldes den forventede veksten både i næringslivet og befolkningen. Databasen vil være en effektiv løsning for å knytte sammen lokale bedrifter med internasjonale talenter som nylig har gjort Agder til sitt nye hjem og som er ivrige etter å bidra til det lokale arbeidsmarkedet

«Agder, og Norge, står overfor en perfekt storm når det gjelder kompetanseutfordringer- og integrering. I lys av den økende etterspørselen etter arbeidskraft, vil mange av de som kommer til Agder være internasjonale talenter med nødvendig kompetanse for å styrke vår regions utvikling. Ofte vil disse dyktige individene ha en ektefelle eller partner med tilsvarende høy kompetanse. Hvis vi ønsker at disse verdifulle nykommerne skal bli værende, må vi støtte ektefeller/partnere i å finne meningsfulle jobber. Talentdatabasen kobler bedrifter med kompetanse som allerede finnes i regionen,» sier Megan Strand daglig leder i Welcome Hub Agder. 

Norge har blitt rangert som en av de dårligste i verden på integrering og trivsel blant internasjonale tilflyttere (Expat Insider, 2023). Det fører til at mange ofte forlater landet vårt etter kort tid, noe som også kan ha en negativ innvirkning på næringslivet i regionen. 

For å løse disse utfordringene er det avgjørende å ivareta, integrere og støtte både den kompetansen vi rekrutterer til vår region, samt deres familier. Welcome Hub Agder vil sikre at internasjonale familier lever gode liv i Agder-regionen ved å gi dem den nødvendige støtten og hjelpen de trenger for å bosette seg og bli en integrert del av vårt samfunn.

«Vi inviterer bedrifter, organisasjoner og talenter i Agder til å utforske mulighetene databasen tilbyr. Ved å samle et mangfold av kompetanse på ett sted, tar vi et viktig skritt mot å styrke vår regions posisjon som et attraktivt sted for innovasjon og vekst,» sier Simen Wik, daglig leder i Frameworks. 

For mer informasjon gå til Talent Hub Database

Om Welcome Hub Agder

Initiert av Impact Hub Agder, Arendal Kommune og Arendal Næringsforening, Welcome Hub Agder (WHA) leder an i å støtte internasjonale talenter i deres integreringsprosess samtidig som det møter bedrifters behov for rekruttering og opprettholdelse av internasjonalt talent. Med en tosidig strategi har WHA utviklet tiltak som ikke bare letter overgangen for de nyankomne og deres familier, men også styrker lokale samfunn, virksomheter og organisasjoner gjennom kurs, arrangementer og nettverksbygging. WHA fungerer som en bro mellom talent og bedrifter, og bidrar til å skape et mer dynamisk og mangfoldig forretningsmiljø i Agder-regionen.

Om Frameworks

Frameworks fokuserer kun på utvikling av funksjonsrike nettsider og gode digitale løsninger, og er spesialister på utvikling, design, sikkerhet og drift. De har bistått med design, koding, kartlegging av brukervennlighet (UX) og har vært en ideell partner for utvikling av talentdatabasen.

Kilde: Expat City Ranking 2023


Kontakt:
Megan Sommer Strand 
Tlf: 948 44 518
Epost: megan@welcomehub.no  
Nettsted: www.welcomehub.no

Welcome Hub Agder in collaboration with Frameworks AS has launched a digital talent database for international talent in Agder called Talent Hub Database. 

The newly launched talent database is an innovative platform simplifying the recruitment process for businesses and organisations in Agder, and is specifically aimed at both local talents and newcomers with valuable skills seeking opportunities in Agder.

In the talent database, individuals can register and highlight their skills, experiences, areas of expertise, and educational backgrounds, thereby helping to create a dynamic and diverse work environment capable of meeting the region's growing needs.

The database seeks to address Agder’s growing predicament  regarding competency challenges and integration. The influx of international talent in Agder is as a result of the anticipated significant growth in both its business and population. The database will be an effective solution to connect local businesses with international talents who have recently made Agder their new home and are eager to contribute to the local job market.

“Agder, and Norway, is in need of international competence to meet our demands. As we hire from abroad, these talents often have a spouse or partner with equally high competency they bring with them. If we want these valuable newcomers to stay we need to support the spouses in finding meaningful work. The talent database connects businesses with competence that already resides in the region.” says Megan Strand, CEO of Welcome Hub Agder.

Norway has been ranked among the worst in the world in terms of integration and well-being among international migrants (Expat Insider, 2023). This often leads many to leave Norway after a short period, which can also have a negative impact on Agder’s business.

To address these challenges, it is crucial to nurture, integrate, and support both the competency recruited to Agder and their families. 

“We invite businesses, organisations, and talents in Agder to explore the opportunities that the database offers. By gathering a diversity of skills in one place, we take an important step towards strengthening our region's position as an attractive place for innovation and growth,” said Simen Wik,  CEO, Frameworks. 

For more information, visit Talent Hub Database

About Welcome Hub Agder

Initiated by Impact Hub Agder and Arendal Municipality, Welcome Hub Agder (WHA) leads the way in supporting international talents in their integration process while meeting businesses' needs for recruitment and retention of international talent. With a two-pronged strategy, WHA has developed measures that not only facilitate the transition for newcomers and their families but also strengthen local communities, businesses, and organisations through courses, events, and networking. WHA acts as a bridge between talent and businesses, contributing to creating a more dynamic and diverse business environment in the Agder region.

About Frameworks

Frameworks focuses solely on developing feature-rich websites and great digital solutions, specialising in development, design, security, and operations. They have assisted with design, coding, user experience mapping (UX), and have been an ideal partner for the development of the talent database.

Source: Expat City Ranking 2023


Contact: 
Megan Sommer Strand 
Tel: 948 44 518
Email: megan@welcomehub.no  
Website: www.welcomehub.no

Welcome Hub Agder is a programme operated by Inklusiv Agder AS in collaboration with the Arendal Municipality, as an integrated part of the community to welcome international talent and their families to Arendal and Agder.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram